Reglement F-link


Naam:
F-link: staat voor Female link.

Doelen:
De doelen die F-link voor ogen heeft worden door alle leden onderschreven. Dat wil zeggen:
Actieve leden 
1.  gunnen elkaar werk.
2.  genereren omzet voor elkaar.
3.  zoeken de samenwerking op.
4.  dragen zorg voor kennisoverdracht van diensten / producten.
5.  behandelen alles wat intern verteld wordt in vertrouwen.
6.  staan open en ondersteunen elkaars doelstellingen.
7.  dragen bij tot een positief klimaat in de groep.
8.  presenteren zich naar waarheid en oprechtheid.
9.  benutten de samenwerkingsverbanden met andere netwerken.
10. bereiden de aanwezigheid bij bijeenkomsten goed voor.
11. stralen naar buiten een positief beeld uit over F-link als zakelijk vrouwen netwerk.

Netwerk bijeenkomsten:
Er vinden 6 tot 7 F-link netwerkbijeenkomsten per jaar plaats. Deze bijeenkomsten worden allen opgenomen in de planning. De netwerkbijeenkomsten van F-link vinden altjd plaats op de tweede woensdagavond van de maand vanaf 20.00 uur. Individuele leden die een avond organiseren kunnen in samenspraak met het bestuur besluiten de aanvangstijd en datum te wijzigen, mits er een gegronde reden voor is.
De data van de netwerkbijeenkomsten worden door het bestuur in januari van elk kalenderjaar vastgesteld voor het hele jaar. Daarbij wordt rekening gehouden met de schoolvakanties voor de regio Noord.
In de zomervakantie bestaat het zomerreces uit 6 weken aangesloten vakantie volgens de schoolvakanties en worden er geen bijeenkomsten gepland door het bestuur.

AANWEZIGHEID , AFMELDING BIJ DE BIJEENKOMSTEN
Er wordt duidelijk gestuurd op aanwezigheid van alle leden. Van elk lid wordt verwacht dat zij jaarlijks minimaal 70% van de bijeenkomsten bijwoont. Wanneer een lid om andere reden dan ziekte, herhaaldelijk niet aanwezig is kan het bestuur het lid verzoeken haar lidmaatschap op te zeggen.
Het lid is verplicht zich minimaal 5 dagen van te voren telefonisch/per sms of per mail af te melden bij een van de bestuursleden.

Het bestuur
Het bestuur is bevoegd om nieuwe leden aan te nemen of af te wijzen.
Het bestuur heeft zitting voor 2 jaar.

Contributie
De contributie voor F-link is vastgesteld op € 100 per jaar.
De contributie mag ieder jaar worden verhoogd met de inflatiecorrectie
Ieder lid is verplicht zijn contributie binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen.

Algemeen:
Indien een lid in loondienst gaat, dient zij dit door te geven aan het bestuur. Het lidmaatschap wordt dan automatisch beëindigd. Er vind geen restitutie plaats van betaalde contributie.

 Een webdesign van Reclamebureau Ontwerpfabriek Hilversum